co nowego w prawie
aktualności

Wprowadzenie systemu kaucyjnego 

Szczegóły projektu ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego.Projekt ustawy dot. wprowadzenia systemu kaucyjnego stanowi częściową transpozycję do przepisów krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5.06.2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu...

czytaj dalej

ESG w przedsiębiorstwie

ESG w przedsiębiorstwie - nowe regulacje i obowiązki. W dniu 28 listopada 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywa CSRD). Nowy akt zmienił dyrektywę z 2014 r. o...

czytaj dalej

Nowe wzory z zakresu Prawa wodnego

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w przypadkach w niej wskazanych zgoda wodnoprawna jest udzielana na wniosek przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć- za...

czytaj dalej

Zasady funkcjonowania systemu kaucyjnego.

Najważniejsze założenia projektu ustawy dot. systemu kaucyjnego.Poniżej przedstawiono najważniejsze założenia projektowanej ustawy. Zgodnie z załącznikiem nr 1a do ustawy systemem kaucyjnym objęte będą butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do...

czytaj dalej

Jakie ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Projekt ustawy mający na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej.Rząd przyjął projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (projekt wpisano do wykazu...

czytaj dalej

Zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16.12.2020 r. w sprawie jakości wody...

czytaj dalej

System kaucyjny w Polsce.

System kaucyjny w Polsce - nowe założenia. System kaucyjny w Polsce ma być bezparagonowy i przyjazny dla konsumenta. Systemem tym będą objęte: – puszki aluminiowe o pojemności do 1 litra, – szklane butelki o pojemności do 1,5 litra, – butelki plastikowe o pojemności...

czytaj dalej

Miesiąc na złożenie deklaracji do CEEB!

Pamiętaj - został jeszcze tylko miesiąc na złożenie deklaracji do CEEB.Do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządcy budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, są zobowiązani złożyć deklarację, czym ogrzewane są...

czytaj dalej

Aktualizacja obowiązków dot. SZWO i F-gazów.

Nowelizacja przepisów dot. SZWO i F-gazów.Komisja Europejska opublikowała proponowane teksty nowelizacji dwóch dokumentów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1005/2009 dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową (tzw. SZWO) oraz Rozporządzenia...

czytaj dalej

Polskie Parki Narodowe

Projekt ustawy o parkach narodowych.Projekt ustawy o parkach narodowych jest odpowiedzią na pojawiające się nowe wyzwania związane z ochroną przyrody w Polsce i zachowaniem jej dziedzictwa przyrodniczego. Projektowana ustawa określi zasady funkcjonowania parków...

czytaj dalej

Jak będzie wyglądał system kaucyjny w Polsce?

Kaucja za opakowania - na jakich zasadach?Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Projekt stanowi częściową transpozycję do przepisów krajowych...

czytaj dalej

Nowe przepisy dla odpadów budowlanych.

Obowiązek prowdzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych.Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach przeszła kolejną nowelizację (ustawą z 17 listopada 2021 r., Dz.U. poz. 2151). Jest to ostatni etap wprowadzania do prawa polskiego dyrektyw tzw. pakietu odpadowego....

czytaj dalej

Zmiany w PRTR

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu...

czytaj dalej

Destrukt asfaltowy na nowych zasadach.

Kiedy nie trzeba będzie uzyskiwać zezwoleń na przetwarzanie destruktu asfaltowego?Jednym z podstawowych warunków utraty statusu odpadu jest poddanie tego odpadu procesom odzysku, co wynika z art. 14 ust. 1 u.o. Zgodnie z tym przepisem odpady tracą status odpadów,...

czytaj dalej

Destrukt asfaltowy – nowe przepisy.

Nowe przepisy dot. destruktu asfaltowego.Ogłoszono rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego W rozporządzeniu...

czytaj dalej

Najnowsze zmiany w ustawie o odpadach.

Co się zmieniło w ustawie o odpadach?Najnowsze zmiany w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach wprowadzone ustawą z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą  Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach. Zmiany dotyczą m.in....

czytaj dalej

Co dalej w sprawie projektu ustawy ROP?

Konsultacje ws. projektu ustawy ROP przedłużone.Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o przedłużeniu terminu konsultacji projektu ustawy wdrażającej w Polsce system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. O wydłużenie terminu apelowali przedstawiciele...

czytaj dalej

Jakie są terminy złożenia deklaracji do CEEB?

Do kiedy i jak należy dokonać wpisu do CEEB?Każdy właściciel czy zarządca budynku został zobligowany do złożenia deklaracji o urządzeniach zapewniających ciepło i będzie miał na to 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca. Natomiast w przypadku...

czytaj dalej

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Czy firmy mają obowiązek dokonania wpisu do CEEB?1 lipca br. wszedł w życie nowy obowiązek nałożony na osoby władające budynkami do składania w urzędach gmin deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Dane na temat źródeł ogrzewania mają trafić do Centralnej Ewidencji...

czytaj dalej

Projekt ustawy odorowej w uzgodnieniach.

Projekt ustawy odorowej w uzgodnieniach międzyresortowych.Projektowane przepisy określają, że minimalna odległość wyrażona jest w metrach i jest równa w przypadku chowu lub hodowli zwierząt liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP; w przypadku...

czytaj dalej

Nowa opłata opakowaniowa czyli ROP

Nowa opłata opakowaniowa – czyli Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP)Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE, pod pojęciem tym rozumie się zestaw działań...

czytaj dalej

Opłata produktowa za jednorazowe opakowania.

Opłata produktowa za jednorazowe opakowania - już od lipca 2021 r.Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie obowiązku pobierania opłaty...

czytaj dalej

Raport KOBIZE za rok 2020.

Zbliża się termin złożenia raportu do KOBIZE za rok 2020.  Raport do KOBIZE składany przez podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje do powietrza. Informacje, które powinny znaleźć się w raporcie, określa art. 6 ust. 2 pkt...

czytaj dalej

Nowe zasady magazynowania odpadów od stycznia 2021

Odpady niebezpieczne: zasady oznakowania lokalizacji odpadów i etykietowania.Przedsiębiorca, który wytwarza, przechowuje albo przetwarza odpady, powinien zapewnić odpowiednie warunki ich magazynowania. Uwzględnić należy ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz...

czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa sprawdzi BDO

Planowana nowelizacja ustawy o odpadach.Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Wśród zmian doprecyzowanie dokumentacji ewidencyjnej i umożliwienie gromadzenia w BDO informacji o fakturach. Dostęp do danych przyznaje się Krajowej...

czytaj dalej

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach za 2019 r.

Zbliża się termin złożenia przez BDO sprawozdania o wytwarzanych odpadach za 2019 rok.Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzają podmioty wymienione w art. 75 Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. To sprawozdanie...

czytaj dalej

Program „Moja woda”

Ruszył program "Moja woda"W dniu 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków w programie "Moja Woda". Jego celem jest ochrona zasobów wody przez zwiększenie retencji na terenie nieruchomości przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody...

czytaj dalej

Sprawozdawczość w BDO

Nowe rodzaje sprawozdań w BDO.  W czerwcu planowane jest udostępnienie kolejnych funkcjonalności modułu sprawozdawczego BDO. Na początku miesiąca w zakresie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, a w połowie miesiąca - w zakresie...

czytaj dalej

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r.

Sprawdź, jak przygotować opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r.   Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy art. 285 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17...

czytaj dalej

Kto nie musi rejestrować się w BDO.

Objaśnienie Ministra Klimatu, kto nie musi rejestrować się w rejestrze BDO.  Minister Klimatu  wydał objaśnienie prawne w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami....

czytaj dalej

Kogo dotyczy BDO?

Sprawdź, czy musisz zarejestrować się w BDO.Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zobowiązuje wielu przedsiębiorców działających w zakresie gospodarowania odpadami do wpisu do Rejestru-BDO.  Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie...

czytaj dalej

Ostatnie dni na zarejestrowanie się w BDO.

Kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO.Obowiązkowi rejestru w BDO zgodnie z art.50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1  Ustawy o odpadach podlega  większość firm i przedsiębiorców w kraju. Obowiązkowi rejestracji podlegają między innymi podmioty wprowadzające na terytorium...

czytaj dalej

Opłaty za korzystanie ze środowiska na rok 2020.

Wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020.  Ogłoszono obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020. W treści obwieszczenia w załączniku nr 1 określono górne...

czytaj dalej
''
 
 

45-716 Opole,
ul. Spychalskiego 13

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl