co nowego w prawie

Kaucja za opakowania – na jakich zasadach?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Projekt stanowi częściową transpozycję do przepisów krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5.06.2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz.Urz. L 155 z dnia 12.06.2019, str. 1), tzw. dyrektywy SUP.

W projekcie przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych – butelek jednorazowego użytku o pojemności do 3l wraz z ich zakrętkami i wieczkami. Nowe przepisy określają wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań. Ponadto w projekcie przewidziano także objęcie systemem kaucyjnym opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. W zaproponowanych przepisach przyjęto jedno określenie „system kaucyjny” zarówno w odniesieniu do opakowań wielokrotnego użytku, jak i jednorazowego użytku. Określenie to oznacza system, w którym przy sprzedaży napojów w opakowaniach pobierana jest opłata- zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Nieodebrana przez konsumentów kaucja ma trafić do wprowadzających napoje w opakowaniach i będzie mogła zostać przeznaczona przez nich na sfinansowanie systemu.

System kaucyjny ma być systemem ogólnokrajowym i powszechnie dostępnym, zarówno dla konsumentów, jak i dla wprowadzających napoje w opakowaniach oraz dla jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów odbierających opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym, bez względu na ich powierzchnię. Do jego funkcjonowania konieczne będzie uzyskanie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji. Podmiotem odpowiedzialnym za utworzenie i prowadzenie systemu kaucyjnego ma być podmiot reprezentujący ustanowiony przez wprowadzającego lub grupę wprowadzających napoje w opakowaniach, przy czym w projekcie nie określono liczby tworzonych systemów kaucyjnych, ani liczby podmiotów reprezentujących wprowadzającego lub grupę wprowadzających napoje w opakowaniach. Wprowadzający napoje w opakowaniach będą mogli na równych zasadach przystępować do utworzonych i funkcjonujących już systemów kaucyjnych, zawierając umowę z podmiotem reprezentującym. Projekt przewiduje utworzenie systemów kaucyjnych na okres 24 miesięcy od dnia ustanowienia podmiotu reprezentującego.

Nowe przepisy zobowiązują wprowadzających napoje w opakowaniach, w ramach systemu kaucyjnego, do sfinansowania co najmniej:

1) selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w celu osiągania wymaganych poziomów wskazanych w załączniku nr 1a do ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

2) odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, 

3) transportu opakowań do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania,

4) kosztów prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdawczości.

Obowiązkiem wprowadzających napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będzie uzyskanie w ramach tego systemu określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Do poziomów tych nie będą wliczane butelki po napojach objęte systemem kaucyjnym zebrane poza systemem. W przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych konieczne będzie uiszczenie opłaty produktowej przez wprowadzających oraz podmiot reprezentujący.

Obowiązkiem podmiotu reprezentującego wprowadzających napoje w opakowaniach uczestniczących w systemie będzie składanie ministrowi właściwemu do spraw klimatu corocznego sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Projekt nakłada na każdą jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 100 m2 obowiązek odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz zwrotu kaucji. W przypadku mniejszych jednostek handlowych odbieranie opakowań i zwrot kaucji będą dobrowolne. Wszystkie jednostki handlowe będą zobowiązane do pobierania kaucji oraz do prowadzenia ewidencji obejmującej liczbę nabytych i sprzedanych napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, liczbę zwróconych przez konsumentów opakowań i odpadów opakowaniowych, wysokość pobranych, zwróconych i niezwróconych kaucji.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  źródło: Wolterskluwer

   

   

   

   
   
  45-759 Opole,
  ul. Tęczowa 22/106

  + 48 508 520 534

  biuro@ekocomplex.pl