co nowego w prawie

ESG w przedsiębiorstwie – nowe regulacje i obowiązki.

W dniu 28 listopada 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywa CSRD). Nowy akt zmienił dyrektywę z 2014 r. o sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) i wzmocnił obowiązujące w tym zakresie przepisy. Nowe zasady sprawozdawczości dla przedsiębiorstw wejdą w życie w kilku etapach, pierwszy z nich będzie obowiązywał już od 2024 r.

Nowe zasady sprawozdawczości dla przedsiębiorstw

Nowy akt wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze i zobowiązuje duże przedsiębiorstwa do publikowania informacji o kwestiach zrównoważonego rozwoju, takich jak prawa środowiskowe, prawa społeczne, prawa człowieka i czynniki z zakresu ładu korporacyjnego.

Nowe przepisy o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju będą mieć zastosowanie do dużych przedsiębiorstw użyteczności publicznej zatrudniających ponad 500 pracowników, wszystkich dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników i mających obrót w wysokości 40 mln EUR i do wszystkich przedsiębiorstw notowanych na rynkach regulowanych, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te odpowiadają również za ocenę informacji dotyczących ich jednostek zależnych.

Przepisy dotyczą też MŚP z uwzględnieniem ich specyfiki. Przez okres przejściowy mogą one skorzystać z odstępstwa: będą zwolnione ze stosowania dyrektywy do 2028 r.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa pozaeuropejskie, one także muszą przedstawiać sprawozdania ze zrównoważonego rozwoju, o ile generują w UE ponad 150 mln EUR przychodów netto ze sprzedaży i mają tu co najmniej jedną jednostkę zależną lub jeden oddział. Powinny one przedstawiać sprawozdania o swoim oddziaływaniu we wskazanych w dyrektywie kwestiach z zakresu środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

Opracowaniem standardów europejskich – na podstawie porad technicznych kilku agencji europejskich – zajmie się Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

Data rozpoczęcia stosowania

Wejście w życie będzie rozłożone na cztery etapy:

  • sprawozdawczość w 2025 r. za rok obrotowy 2024 w odniesieniu do przedsiębiorstw już podlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej
  • sprawozdawczość w 2026 r. za rok obrotowy 2025 w odniesieniu do przedsiębiorstw jeszcze niepodlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej
  • sprawozdawczość w 2027 r. za rok obrotowy 2026 w odniesieniu do notowanych MŚP z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, małych i niezłożonych instytucji kredytowych i wewnętrznych zakładów ubezpieczeń

sprawozdawczość w 2029 r. za rok obrotowy 2028 dla przedsiębiorstw z państw trzecich.

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl