co nowego w prawie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

 

Celem projektu jest odpowiednia transpozycja do krajowych przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko w odniesieniu do jej art. 11 ust. 1 i 3 (dostęp do wymiaru sprawiedliwości). W projektowanych przepisach przewidziano rozwiązania umożliwiające wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez sąd administracyjny – na wniosek strony lub organizacji ekologicznej, jeżeli decyzja jest dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 145 § 1 p.p.s.a.. Wniosek o wstrzymanie wykonalności ma być złożony jednocześnie ze skargą na decyzję, a sąd powinien go rozpatrzeć w terminie miesiąca. Wstrzymując wykonanie decyzji środowiskowej, organ administracji będzie z urzędu zawieszał postępowanie w sprawie wydania decyzji inwestycyjnej.

Ponadto przewidziano uprawnienie pozwalające organizacjom ekologicznym zaskarżać decyzje inwestycyjne dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, organizacja ekologiczna będzie musiała wcześniej wnieść odwołanie od decyzji.

Etap prac nad projektem można śledzić TUTAJ

Treść projektu dostępna jest TUTAJ

    źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl