co nowego w prawie

Nowe przepisy dot. destruktu asfaltowego.

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

W rozporządzeniu określono szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. W § 2 projektu wskazano, jakie kryteria muszą łącznie spełnić odpady destruktu asfaltowego, aby stracić status odpadu. W § 3 opisano zagadnienie pobierania próbek i wykonywania badań w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów, w § 4 – zagadnienia związane z oświadczeniem o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego (wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia), a w § 5 – regulacje dotyczące systemu zarządzania środowiskowego umożliwiającego wykazanie zgodności z kryteriami wskazanymi w § 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie 2 grudnia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących systemu gospodarowania prowadzonego przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego w celu wykazania zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego (§ 5), które wchodzi w życie 18 listopada 2022 r.

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl