co nowego w prawie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt ma na celu transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16.12.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nowelizacja przewiduje:

1) określenie obowiązków dostawców wody obejmujących badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wewnętrznej kontroli jakości wody;

2) doprecyzowanie kompetencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedur w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obejmujących monitoring jakości wody, ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi, oceny obszarowe jakości wody oraz procedowanie wniosków zgód na odstępstwa od spełniania wymagań jakościowych dla wody;

3) uregulowanie obowiązków dostawców wody (w szczególności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych), organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie wykonania oceny strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wielkości wycieków wody) oraz opracowania planów działania w celu ograniczenia strat wody;

4) zobowiązanie dostawców wody do wykonywania ocen ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody i systemach zaopatrzenia w wodę oraz podejmowania działań mających na celu zarządzanie tym ryzykiem; określenie kompetencji organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie opiniowania przeprowadzonych ocen ryzyka;

5) zobowiązanie właścicieli lub zarządców nieruchomości do wykonywania ocen ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych, uregulowanie procedur nabywania uprawnień do wykonywania tych ocen;

6) określenie kompetencji właściwych organów w zakresie wydawania ocen lub zgód dotyczących stosowania materiałów lub wyrobów służących do dystrybucji albo uzdatniania wody; określenie zasad dopuszczania do użytkowania materiałów i wyrobów budowlanych kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, z uwzględnieniem mechanizmu europejskiej listy pozytywnej, oraz materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody;

7) ustanowienie procedur i nałożenie obowiązków na organy lub inne jednostki organizacyjne gminy oraz dostawców wody w zakresie identyfikacji osób lub grup ludności pozbawionych dostępu albo posiadających ograniczony dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podejmowania działań w celu zapewnienia lub poprawy dostępu tych osób/ grup do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

8) szczegółowe uregulowanie obowiązków dostawców wody w zakresie informowania konsumentów o jakości, cenach i zużyciu wody oraz określenie środków przekazywania tych informacji;

9) określenie kompetencji właściwych organów w zakresie opracowywania zbiorów danych i sprawozdań na potrzeby wypełnienia zobowiązań raportowych dotyczących działań, o których mowa w pkt 2–5 i 7, wobec KE, Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Realizując wnioski po kontroli NIK „Gospodarowanie zasobami wodnymi przez przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich” przewidziano zmianę art. 21 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, polegającą na zwolnieniu z obowiązku opracowania wieloletniego planu przedsiębiorstw wodociągowych, które nie tylko nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, ale również nie planują ich modernizacji.

Projekt wprowadza:

– definicje nowych pojęć,

– podział parametrów jakości wody ze względu na stopień zagrożenia dla zdrowia ludzi (co wpływa na zróżnicowanie terminów przekazywania przez dostawców wody sprawozdań z badań jakości wody oraz informacji o przekroczeniach wartości parametrycznych i działaniach naprawczych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub samorządu terytorialnego),

– administracyjne kary pieniężne nakładane na właścicieli lub zarządców budynków, którzy nie sporządzają i nie przechowują oceny ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym, nie podejmują działań naprawczych w tym zakresie, nie usuwają ołowiu z wewnętrznego systemu wodociągowego, przekazują po terminie sprawozdanie z przeprowadzonej oceny ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym, jak również kary pieniężne nakładane na właścicieli lub zarządców budynków, którzy nie uzyskali opinii przygotowanej przez instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub uczelnię w rozumieniu ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie dotyczącym ograniczeń związanych z korzystaniem z wody wraz z określeniem okresu w jakim taka woda może być używana, uwzględniając aspekty dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego- zaproponowano kary w przedziale kwotowym od 9000 zł do 60000 zł, a w przypadku przekazania po terminie sprawozdania z przeprowadzonej oceny ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, maksymalnie 36 500 zł.

W przepisach przejścowych określono m.in. pierwsze terminy realizacji nowych obowiązków oraz termin osiągnięcia przez dostawców wody zgodności dostarczanej wody z wartościami parametrycznymi dla nowych parametrów jakości wody wprowadzonych w dyrektywie (UE) 2020/2184.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść projektu ustawy dostępna pod adresem RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362811

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106
+ 48 508 520 534
biuro@ekocomplex.pl