co nowego w prawie

Najważniejsze założenia projektu ustawy dot. systemu kaucyjnego.

Poniżej przedstawiono najważniejsze założenia projektowanej ustawy.

  • Zgodnie z załącznikiem nr 1a do ustawy systemem kaucyjnym objęte będą butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, puszki aluminiowe o pojemności do 1l i butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. Istotną zmianą wprowadzoną w projektowanym systemie kaucyjnym jest usunięcie z rodzajów opakowań objętych systemem butelek szklanych jednorazowego użytku o pojemności do 1,5l.
  • Wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym (dalej jako: wprowadzający) będą obowiązani osiągnąć określone w załączniku nr 1a poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Niewypełnienie tego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem wniesienia opłaty produktowej. Według projektu maksymalna stawka opłaty produktowej wyniesie 25 zł/kg.
  • Wprowadzający obowiązani będą umieszczać na opakowaniach oznakowanie wskazujące na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji. Według projektu maksymalna wysokość kaucji wyniesie 2 zł.
  • Uczestnictwo w systemie kaucyjnym w zakresie pobierania kaucji dotyczyć będzie wszystkich jednostek handlowych. W przypadku, gdy powierzchnia handlowa sklepu przekroczy 200 m2, przedsiębiorca będzie obowiązany do pobierania i zwracania kaucji oraz odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych. Jednostki handlowe będą także zobowiązane do informowania klientów na temat systemu kaucyjnego w określonym zakresie.
  • Wprowadzający obowiązani będą do prowadzenia ewidencji związanej z systemem kaucyjnym oraz składania sprawozdań rocznych do marszałka województwa. Niewywiązanie się z przepisów dotyczących systemu kaucyjnego będzie mogło skutkować wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł.

Zgodnie z założeniami ustawy, system kaucyjny zacznie funkcjonować od 2025 r.

 

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-716 Opole,
ul. Spychalskiego 13/106
+ 48 508 520 534
biuro@ekocomplex.pl