co nowego w prawie

Jaka jest różnica pomiędzy wytworzonym odpadem w instalacji i poza instalacją.

Odpad wytworzony w instalacji to odpad wytworzony w stacjonarnym urządzeniu technicznym, zespole stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu lub w budowli niebędącej urządzeniem technicznym lub ich zespołem.

Istotne jest to, że eksploatacja tego urządzenia, zespołu urządzeń lub budowli powoduje emisję. Zgodnie z art. 3 ust. 4 p.o.ś. emisja to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje lub energie. Zatem jeśli odpady powstają np. w wyniku prac porządkowych w pomieszczeniach magazynowych, to są to odpady powstające poza instalacją.

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl