co nowego w prawie

Usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Celem projektu ustawy który jest na etapie legislacyjnym jest usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych w zakresie inwestycji drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych. W projekcie m.in.:

1) dodano definicję „zamierzenia budowlanego”, która doprecyzowuje pojęcie „przedsięwzięcie”,

2) uzupełniono art. 39 ust. 2 ustawy o.o.ś. przez wskazanie, że jeżeli dla projektu dokumentu prowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, do niezbędnej dokumentacji sprawy należy także prognoza oddziaływania na środowisko,

3) zmieniono art. 48 ust. 5 ustawy o.o.ś. przewidujący, że w przypadku wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu będzie zobowiązany do załączenia również projektu dokumentu lub założeń do tego projektu,

4) ustalono termin 30 dni na wydanie przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska opinii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do projektów mpzp i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Termin ten będzie mógł zostać skrócony wyłącznie w przypadkach, w których opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczy tych projektów, które nie są poddawane strategicznej ocena oddziaływania na środowisko;

5) dodano do ustawy art. 59a o.o.ś. – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie obowiązany przeprowadzić analizę zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został uchwalony, na początkowym etapie postępowania;

6) doprecyzowano, że wyniki inwentaryzacji przyrodniczej powinny być obowiązkowo składane zarówno w formie opisowej, jak i kartograficznej;

7) zaproponowano zmianę organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, przez przeniesienie kompetencji z RDOŚ na wójta, burmistrza, prezydenta miasta;

8) wskazano RDOŚ jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszelkich zmian w przedsięwzięciach (w tym przebudowy lub montażu),

9) doprecyzowano, że jedynie inwestycje kolejowe realizowane przez zarządców infrastruktury kolejowej w charakterze inwestora będą w kompetencji RDOŚ;

10) zaproponowano zapewnienie wiążącej mocy postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko dla organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

11) w art. 109 ust. 3 pkt. 2 ustawy o.o.ś. wprowadzono konieczność przekazania stronie narażonej przetłumaczonej dokumentacji, o której mowa w art. 108 ust. 4 ustawy,

12) rozszerzono zastosowanie art. 136a ust. 1 pkt 1 ustawy o.o.ś. – przesłanką do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej ma być również naruszenie warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o.o.ś. zarówno w zakresie fazy realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia;

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

  źródło: Wolterskluwer

   

   

   

   
   
  45-759 Opole,
  ul. Tęczowa 22/106

  + 48 508 520 534

  biuro@ekocomplex.pl