co nowego w prawie

Nowa opłata opakowaniowa – czyli Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP)

Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE, pod pojęciem tym rozumie się zestaw działań zobowiązujących producentów produktów wprowadzanych na rynek do ponoszenia finansowej lub finansowej i organizacyjnej odpowiedzialności za gospodarowanie nimi w całym cyklu życia produktu, czyli zarówno w okresie użytkowania, jak również gdy staje się on odpadem, w tym za selektywną zbiórkę, sortowanie i przetwarzanie. Obowiązek ten może również obejmować odpowiedzialność organizacyjną i odpowiedzialność za przyczynianie się do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz do zwiększania przydatności produktów do ponownego użycia i recyklingu. Producenci mogą wypełniać obowiązki wynikające z systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta indywidualnie lub zbiorowo.

Do prac legislacyjnych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa opakowaniowa). Rozpoczęcie prac nad nowelizacją przepisów ustawy wynika z konieczności transpozycji do prawa krajowego zapisów dyrektywy ws. odpadów, zwłaszcza w zakresie art. 8 i 8a, które dotyczą rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Termin na dostosowanie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta do wymagań tej dyrektywy upływa 5 stycznia 2023 r.”

Jednym z planowanych działań, jakie mają znaleźć się w projekcie ustawy, jest rozdzielenie strumienia opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych na: przeznaczone dla gospodarstw domowych i pozostałe (głównie handel, usługi, przemysł).

Do tego planuje się ustanowienie opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych.

Wstępnie przyjęta średnia stawka opłaty za każdy kilogram opakowania, w którym producenci wprowadzą do obrotu swoje produkty, wynieść ma 0,50 zł. Jak dodano, stawki opłat zostaną zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów opakowań.

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl