co nowego w prawie

Odpady niebezpieczne: zasady oznakowania lokalizacji odpadów i etykietowania.

Przedsiębiorca, który wytwarza, przechowuje albo przetwarza odpady, powinien zapewnić odpowiednie warunki ich magazynowania. Uwzględnić należy ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, a także bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady magazynowania odpadów. Jak dostosować firmę oraz system gospodarowania do tych wymogów?

Nowe przepisy wprowadziły narzędzie do kontrolowania okresu magazynowania odpadów niebezpiecznych u wszystkich zaangażowanych w cały proces podmiotów. W ustaleniu tego okresu pomóc mają wpisy na etykiecie, uwzględniające początkową datę magazynowania.

Rozporządzenie wskazuje na obowiązek oznakowania lokalizacji każdego rodzaju odpadu. Jednak w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych w pojemnikach/kontenerach o pojemności powyżej 5 litrów, powstaje obowiązek etykietowania każdego pojemnika. A zatem, jeśli odpady niebezpieczne są magazynowane w sposób inny niż w pojemnikach/kontenerach, stosuje się wyłącznie oznakowanie tabliczkami z kodem odpadu. Dodatkowo strefę magazynowania opadów niebezpiecznych oznakowuje się w widocznym miejscu – z wykorzystaniem tablicy w białym kolorze z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

  źródło: Wolterskluwer

   

   

   

     
  45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

  + 48 508 520 534

  biuro@ekocomplex.pl