co nowego w prawie

Co się zmieniło w ustawie o odpadach?

Najnowsze zmiany w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach wprowadzone ustawą z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą  Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach. Zmiany dotyczą m.in. magazynowania odpadów, kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przy wydawaniu decyzji odpadowych, skutków negatywnej opinii WIOŚ, wygaśnięcia zezwoleń odpadowych, a także przepisów karnych i administracyjnych kar pieniężnych. Większość zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą weszła w życie 23.09.2021 r.

Od 23.09.2021 r. ponownie obowiązuje maksymalny 3-letni okres magazynowania dla wszystkich rodzajów odpadów, dotyczący także odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Przed wejściem w życie ustawy zmieniającej odpady niebezpieczne, odpady palne, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych można było magazynować przez maksymalny okres jednego roku.

Na mocy ustawy zmieniającej został uchylony art. 25 ust. 4a u.o., który wprowadzał ograniczenia w zakresie maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane w ramach zbierania odpadów, do połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku.

Od 23.09.2021 r. maksymalna łączna masa odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie w ramach zbierania odpadów, może zatem być równa maksymalnej masie odpadów, które będą magazynowane w ciągu roku.

  źródło: Wolterskluwer

   

   

   

     
  45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

  + 48 508 520 534

  biuro@ekocomplex.pl