co nowego w prawie

Pamiętaj – został jeszcze tylko miesiąc na złożenie deklaracji do CEEB.

Do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządcy budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, są zobowiązani złożyć deklarację, czym ogrzewane są nieruchomości. Termin ten dotyczy źródeł ciepła, które były uruchomione przed 1 lipca 2021 r. Niezłożenie deklaracji w terminie zagrożone jest karą grzywny.

Dane na temat źródeł ogrzewania mają trafić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała na mocy ustawy z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

  • Co do zasady nowy obowiązek dotyczy właścicieli budynków lub lokali, nie zaś podmiotów dysponujących innymi tytułami prawnymi do lokalu np. najemców. Jeżeli jednak w budynku występuje wspólne źródło ciepła, a budynek ma zarządcę to wówczas zarządcą będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, nie zaś właściciel. Współwłaściciele odpowiadają w tym przypadku solidarnie.
  • Analizując aspekt przedmiotowy podkreślenia wymaga, że do źródeł ciepła należy zaliczyć także zasilanie z sieci ciepłowniczej. Pod pojęciem źródła spalania paliw rozumie się natomiast część instalacji spalania paliw będącą stacjonarnym urządzeniem technicznym, w którym następuje utlenianie paliw w celu wytworzenia energii. Istotne jest to, że nominalna moc źródeł ciepła musi być mniejsza niż 1 MW. Jednocześnie obowiązek złożenia deklaracji dotyczy źródeł, które nie wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowane ani pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo zgłoszenia organowi ochrony środowiska.
  • Zasygnalizować należy także, że w przypadku zmiany danych w postaci liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz danych przeznaczeniu tych źródeł i wykorzystywanych w nich paliwach na podmioty zobowiązane do składania deklaracji nałożono także dodatkowy obowiązek w postaci złożenia nowej deklaracji. Obowiązek ten należy zrealizować w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl