co nowego w prawie

Planowana nowelizacja ustawy o odpadach.

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Wśród zmian doprecyzowanie dokumentacji ewidencyjnej i umożliwienie gromadzenia w BDO informacji o fakturach. Dostęp do danych przyznaje się Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją art. 66 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów”. Zmiana ta wynika, jak czytamy w uzasadnieniu, z konieczności objęcia bieżącą ewidencją ilościową i jakościową wszystkich rodzajów odpadów, jakimi dysponują sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami. – Sprzedawca odpadów lub pośrednik w ich obrocie prowadząc tak zdefiniowane rodzaje działalności faktycznie nigdy nie staną się fizycznymi posiadaczami odpadów. W przeciwnym razie staliby się zbierającymi odpady, a taka działalność wymaga uzyskania odpowiedniej decyzji, na podstawie której marszałek województwa dokonuje z urzędu wpisu do Rejestru-BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). W takim przypadku również zbierający odpady (mimo, że może prowadzić ich skup lub sprzedaż) nie musi składać dodatkowego wniosku o wpis do Rejestru-BDO w zakresie sprzedaży lub pośrednictwa w obrocie odpadami. Natomiast sprzedawca i pośrednik w obrocie odpadami traktowani są jak odrębna grupa podmiotów, które muszą złożyć same wniosek o wpis do ww. rejestru właśnie w zakresie sprzedaży lub obrotu odpadami.

 

Proponowane zmiany wprowadzają możliwość, weryfikacji prawdziwości dokonywanych czynności z zakresu gospodarki odpadami, ewidencjonowanych w systemie gospodarki odpadami poprzez odniesienie do informacji o rzeczywiście dokonanych czynnościach, ewidencjonowanych i nadzorowanych w ramach administracji skarbowej 

Źródło informacji: Wolterskluwer

 

 

 

   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl