co nowego w prawie

Zbliża się termin złożenia przez BDO sprawozdania o wytwarzanych odpadach za 2019 rok.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzają podmioty wymienione w art. 75 Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. To sprawozdanie składają wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (pełnej lub uproszczonej). Wytwórcy odpadów zwolnieni całkowicie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów nie składają sprawozdań. Spośród podmiotów gospodarujących odpadami obowiązek składania sprawozdań rocznych dotyczy tylko podmiotów, które prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów i jednocześnie są obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów.

Termin składania sprawozdania

Do składania sprawozdania za 2019 r. obowiązuje terminy wynikające z przepisów przejściowych. Na mocy tych przepisów sprawozdanie powinno być złożone do dnia 31.10.2020. 

Sposób składania sprawozdania

Od 1.01.2020 r. nie ma możliwości złożenia sprawozdań w inny sposób niż poprzez BDO. Oznacza to, że możliwość złożenia sprawozdania mają tylko podmioty mające wpis do rejestru BDO oraz dostęp do indywidualnego konta BDO. Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o wpis do rejestru, natomiast nie uzyskał wpisu przed upływem terminów do złożenia sprawozdania, obowiązany jest do złożenia sprawozdania poprzez system BDO niezwłocznie po nadaniu numeru rejestrowego (nadawanego przez urząd marszałkowski) i uzyskania dostępu do indywidualnego konta w BDO.

Aby utworzyć sprawozdanie należy zalogować się do systemu BDO i wybrać podmiot, który będzie składał sprawozdanie, a następnie w menu bocznym w module „Sprawozdawczość” należy wybrać typ sprawozdania, które podmiot jest zobowiązany wypełnić.

Tworząc roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, należy podać:

  • okres sprawozdawczy,
  • dane podmiotu sporządzającego i składającego (oraz jego adres e-mail i ewentualnie telefon kontaktowy),
  • określić rodzaj podmiotu (co determinuje zakres przekazywanych danych) oraz adresata. Adresatem rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Pełnomocnictwo

Jeżeli sprawozdanie jest składane przez osobę, która posiada uprawnienia użytkownika głównego, ale nie jest wskazana w KRS lub CEIDG, do sprawozdania należy załączyć dokument pełnomocnictwa. Załączany dokument powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. Plik należy załączyć w formacie PDF lub ZIP. Jeżeli są składane sprawozdania do wielu marszałków województw, do każdego z tych organów musi być dołączone pełnomocnictwo.

Źródło informacji: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl