co nowego w prawie

Kiedy nie trzeba będzie uzyskiwać zezwoleń na przetwarzanie destruktu asfaltowego?

Jednym z podstawowych warunków utraty statusu odpadu jest poddanie tego odpadu procesom odzysku, co wynika z art. 14 ust. 1 u.o. Zgodnie z tym przepisem odpady tracą status odpadów, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają przesłanki wskazane w ust. 1. Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego zostały określone na podstawie art. 14 ust. 1a u.o. w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5, który wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zatem dopiero po poddaniu destruktu asfaltowego wskazanym w rozporządzeniu procesom odzysku oraz po spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w rozporządzeniu destrukt asfaltowy przestanie być odpadem i nie będą do niego miały zastosowania przepisy u.o. Przed poddaniem procesom odzysku destrukt nadal jest odpadem i mają do niego zastosowanie przepisy u.o., w tym dotyczące obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Natomiast wykorzystanie destruktu, który przestał być odpadem, nie będzie wymagało zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Taki destrukt będzie mógł być przekazywany dowolnym podmiotom, bez ograniczeń wynikających z art. 27 u.o.

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl