co nowego w prawie

Projekt ustawy mający na celu dokonanie radykalnego przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce.

Na stronie RCL został opublikowany projektu zmiany ustawy  którego celem jest umożliwienie radykalnego przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce. W nowelizacji zaproponowano:

– przywrócenie dotychczasowych, korzystnych dla prosumentów rozwiązań dotyczących sposobu rozliczania nadwyżek energii pozyskiwanej z fotowoltaiki ze sprzedawcami energii,

– zmniejszenie ograniczenia odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań z 10-krotności ich wysokości od budynków mieszkalnych i terenów cennych przyrodniczo (tzw. zasada 10 H) do 500 metrów przy zachowaniu wymogu lokalizacji elektrowni wiatrowej przez władze gminy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

– regulacje umożliwiające budowę budynków mieszkalnych lub z funkcją mieszkaniową w odległości mniejszej niż ww. 500 metrów, jeśli w procesie powstawaniu miejscowego planu zostanie stwierdzone, iż planowany lub istniejący wiatrak nie oddziaływuje negatywnie na planowaną budowę budynku mieszkalnego lub z funkcją mieszkalną,

– wykreślenie wojewody jako organu, który miałby wpływ na wyznaczanie miejsc, w których możliwe byłyby inwestycje związane z budową nowych elektrowni wiatrowych,

– dodanie przepisów dotyczących prowadzenia konsultacji w ramach procedury uchwalania miejscowego planu wraz z wójtem gminy sąsiadującej,

– rozdział określający tymczasowe zasady lokalizowania elektrowni wiatrowych i budynków.

Uchwalane przed dniem wejścia w życie ustawy studia uwarunkowań przestrzennych oraz miejscowe plany mają zachować ważność, zaś do projektów tych aktów i projektów ich zmian będą miały zastosowanie nowe przepisy.

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

Projekt ustawy dostępny poniżej:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

  źródło: Wolterskluwer

   
   
  45-759 Opole,
  ul. Tęczowa 22/106

  + 48 508 520 534

  biuro@ekocomplex.pl