co nowego w prawie

Objaśnienie Ministra Klimatu, kto nie musi rejestrować się w rejestrze BDO.  

Minister Klimatu  wydał objaśnienie prawne w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Minister wyjaśnia m.in., że w przypadku odpadów, które powstają w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, których charakter i skład jest podobny do powstających w gospodarstwach domowych, mogą być one potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe), o ile nie zawierają odpadów niebezpiecznych. Podmioty prowadzące drobną działalność usługową, np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, jak strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych. Również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych może być uznany za odpady komunalne, np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. Taki podmiot Jako wytwórca odpadów komunalnych nie wpisuje się do Rejestru-BDO w zakresie wytwarzania tych odpadów.

Odpady posiadające właściwości niebezpieczne, które pochodzą z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne. Podmioty wytwarzające takie odpady nie są objęte zwolnieniami w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, chyba że takie zwolnienie jest określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W sytuacji jednak, gdy wskazane w rozporządzeniu ilości odpadów zostaną przekroczone, wytwórca odpadów podlega wpisowi do Rejestru-BDO.

Za odpady powstające w wyniku świadczenia usług (jak budowa, rozbiórka, remont obiektów, czyszczenie zbiorników lub urządzeń oraz sprzątanie, konserwacja i naprawa) odpowiedzialny jest podmiot wykonujący usługę. Podmiot taki jako wytwórca odpadów musi wpisać się do BDO i prowadzić w niej ewidencję, chyba że umowa o świadczenie usługi inaczej określa odpowiedzialność za wytworzone odpady.

Podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady o charakterze poużytkowym lub odpady opakowaniowe (np. sklepy, szkoły, urzędy) są zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów, a zatem podmiot przekazujący do nich odpady może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku wystawiania karty przekazania odpadów. Sytuację taką przewiduje art. 69 ust. 4 o odpadach. Pojęcie nieprofesjonalnego zbierania odpadów opisano w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, zaś w przepisie art. 45 ust. 2 tej ustawy wskazano warunki, jakie muszą spełnić podmioty prowadzące taką działalność.

W przypadku opisanym w art. 28 ustawy o odpadach, czyli przeniesienia odpowiedzialności za wytworzone odpady przez wytwórców odpadów korzystających ze wspólnego lokalu na jednego z nich lub na wynajmującego lokal, obowiązek prowadzenia ewidencji oraz wpisu do BDO ciąży na podmiocie, który przejął odpowiedzialność za wytworzone odpady. Warunkiem przeniesienia takiej odpowiedzialności jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zaś podmiot przejmujący obowiązki wytwórcy odpadów ma zapewnić postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach. W objaśnieniu Ministra wskazano, że pojęcie lokalu można odnieść nie tylko do pojedynczego lokalu, ale także większej ich liczby.

Podmioty prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową (zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) w BDO prowadzą jedynie sprawozdawczość. Wpis do BDO nie dotyczy tych prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego oraz tych, którzy oferują klientom jedynie bardzo lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych (zrywki).

Do składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązani są tylko wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów. Jeżeli zatem wytwórca w odniesieniu do wszystkich wytwarzanych przez siebie odpadów objęty jest całkowitym zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi także składać rocznych sprawozdań. Zwolnienie z obowiązku sprawozdawczości nie dotyczy podmiotów częściowo zwolnionych z ewidencji odpadów (np. ewidencja uproszczona).

Prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, muszą składać roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Obowiązek ten wynika z obowiązku pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Pełna treść objaśnienia:  https://www.gov.pl/web/klimat/interpretacja-przepisow

źródło: Wolters Kluwer

 

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl