Ogłoszenie rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W rozporządzeniu określono rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Celem nowych przepisów jest uszczelnienie systemu ocen oddziaływania na środowisko, zapewnienie pełnej zgodności z prawem wspólnotowym, wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz usprawnienie procesu inwestycyjnego. W przypadku niektórych inwestycji przewidziano zaostrzenie wymagań środowiskowych, w przypadku innych – zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.

Najważniejsze zmiany przewidziane w rozporządzeniu to:

1) zmiana progów i kryteriów decydujących o kwalifikowaniu niektórych rodzajów przedsięwzięć do obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź braku takiego obowiązku,

2) rozszerzenie obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami,

3) zniesienie obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej przed ubieganiem się o zezwolenie na realizację określonych przedsięwzięć,

4) wprowadzenie regulacji, która uniemożliwia kilkukrotne, niekontrolowane przeprowadzanie rozbudowy lub przebudowy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – bez uzyskania decyzji środowiskowej.

Rozporządzenie wchodzi  w życie w dniu 10 października 2019 r.

Źródło: Środowisko.abc.com.pl

   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl