Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko wprowadza istotne zmiany dot. planowanych inwestycji narciarskich.

 

Nowe rozporządzenie wprowadziło kluczowe zmiany dla branży narciarskiej:

  • Określono definicję terenu narciarskiego:

„tereny narciarskie – obszary zajęte lub przekształcone na potrzeby realizacji i funkcjonowania tras zjazdowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.

  • Wprowadzono nowy podział terenów narciarskich, klasyfikowany w zależności do powierzchni i miejsca lokalizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

 pkt 49) – tereny narciarskie położone na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, o powierzchni nie mniejszej niż:

a) 5 ha,

b) 2,5 ha, planowane do realizacji w odległości mniejszej niż 500 m od istniejących

 pkt 50) –  tereny narciarskie położone na obszarach innych niż wymienione w pkt 49, o powierzchni nie mniejszej niż:

a) 10 ha,

b) 5 ha, planowane do realizacji w odległości mniejszej niż 500 m od istniejących terenów narciarskich;

  • Ponadto, z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowych zwolniono inwestycje w ramach których powstaną wyciągi narciarskie o długości nie przekraczającej 100 m.

 

 

   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl